Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken

on

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken

Zoals de gemeente heeft aangekondigd vindt er donderdag 23 november a.s. van 16.00- 21.00 uur aan de Oosterhamrikkade 119 (ter hoogte van de Oliemuldersbrug) een inlooppresentatie plaats van de variantenstudie van de beoogde ontsluitingsweg van het UMCG naar de ring en van de herstructurering van de Korreweg als fietsstraat. We hebben onlangs in de buurt flyers verspreid om het belang van deze bijeenkomst te benadrukken.

De impact van de plannen is enorm, dat geldt voor de Korreweg, die wordt ingericht als fietsstraat, maar met name voor het Oosterhamriktracé.

Betrokkenheid van buurtoverleg en omwonenden

Als buurtoverleg zijn we nauw betrokken bij de variantenstudie (zie voorgaande verslagen op deze site). We hameren telkens op de belangen van de aanwonenden en de buurt, zoals buffer tussen woonhuizen en kade, groene inpassing, tegengaan van sluipverkeer, behoud van parkeerplaatsen etc. We werken in het proces nauw samen met de bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de woonschepen Oosterhamrikkanaal. Samen staan we immers sterker. In feite bewaken we in het proces de leefbaarheid van het gemeenschappelijke woongebied (Professorenbuurt, kanaal en Oosterparkwijk).

Wat de Korreweg betreft vinden we het vooral belangrijk dat voor buurtbewoners parkeerplaatsen gehandhaafd blijven en dat de buurt vanaf de Korreweg voor de auto bereikbaar blijft.

Bewoners zijn bij de door de gemeente georganiseerde werksessies betrokken, die afgelopen maanden plaatsvonden. In deze sessies konden bewoners invloed uitoefenen. Hoewel de invloed van omwonenden relatief klein is, zijn onze opmerkingen wel van belang gebleken, zo is o.a. het voornemen om van een deel van de Star Numanstraat een straat met tweerichtingsverkeer te maken in alle varianten uiteindelijk teruggedraaid.

Standpunt buurtoverleg

In principe zijn we tegen de ontsluitingsweg, gezien de ernstig nadelige gevolgen die deze heeft op de woonomgeving. Het is ook in strijd met het beleid van de gemeente om auto’s uit de stad te weren en de ambitie van de stad om de schoonste van Nederland te worden. De realiteit is dat de gemeente afgelopen jaar een principebesluit heeft genomen dat zij een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé wil. We hebben erop gehamerd dat uit de variantenstudie duidelijk moet blijken in hoeverre de ontsluitingsweg de verkeersdruk in de stad werkelijk verlicht. Nog niet alle verkeerscijfers zijn bekend. De cijfers die we tot nu toe hebben gezien waren (nog) niet overtuigend. Donderdag volgt de uiteindelijke presentatie.

We zijn als bewonersorganisaties wat terughoudend in het bij voorbaat steunen van een bepaalde variant of het protesteren daartegen.  Wat voor onze buurt goed is, is schadelijk voor de Oosterparkwijk en omgekeerd. We hebben er als bewonersorganisatie voor gekozen in dit stadium met elkaar optrekken. Na de variantenstudie geven we aan het college onze gemeenschappelijke visie, nog voor het college een voorkeursvariant kiest.

De varianten (nogmaals) in beeld

Wat het Oosterhamriktracé betreft gaat het om de volgende varianten:

  1. bundeling, waarbij zowel bussen als autoverkeer vanaf de ring langs het Oosterhamrikkanaal (noordzijde) worden geleid;
  2. de variant circuit, waarbij één baan autoverkeer door de Vinkenstraat/ Thuessinklaan wordt geleid en één baan autoverkeer en twee banen busverkeer langs de Oosterhamrikkade (noordzijde);
  3. splitsing, waarbij het busverkeer door de Vinkenstraat/ Thuessinklaan wordt geleid en het autoverkeer langs de Oosterhamrikkade (noordzijde).

In iedere variant speelt de Oosterhamrikkade noordzijde dus de hoofdrol. In iedere variant is er overigens sprake van een stoep van 3m. breed, een rij auto’s en een ventweg als buffer vanaf de gevels tegen het verkeer.

Welke impact hebbend de varianten op onze buurt?

De grootste zorg voor de direct aanwonenden van de Ooterhamrikkade is de uitstoot van fijnstof en (vooral) de geluidsoverlast die de varianten met zich brengen. Deze is zorgwekkend groot en ligt dicht tegen de wettelijk toelaatbare norm.

Een groot probleem voor de buurt als geheel betreft de parkeercapaciteit. In alle varianten verdwijnen aan één kant van de kade de parkeerplaatsen. De gemeente heeft nog geen passende oplossing voor compensatie. Haar toezegging op dit punt kan zij dus nog niet waarmaken. Een ander belangrijk punt is de toename van sluipverkeer. Voor zover wij de variantenstudie tot nu toe hebben gevolgd, hebben we helaas nog geen goed beeld wat dit voor de buurt betekent. Wellicht kan men donderdag meer duidelijkheid geven.

Bij alle varianten is de impact groot. De minste impact voor onze buurt heeft de variant circuit, omdat bij deze variant de helft van het verkeer door de Oosterparkwijk wordt geleid en de busbaan aan de kade behouden blijft. De variant neemt wel meer ruimte in beslag dan de variant splitsing. De variant circuit achten we niet erg kansrijk, omdat deze leidt tot verkeersonveiligheid in de Oosterparkwijk, die niet goed op te lossen is.

Er is  weinig fantasie voor nodig om de variant bundeling als meest schadelijke voor onze woonomgeving aan te wijzen. Bij deze variant  komt het verkeer in vijf banen langs de kade en wordt een deel van het kanaal gedempt en is er weinig ruimte voor groen.

De variant splitsing brengt ook grote verkeershinder met zich mee, omdat hierbij al het verkeer (met uitzondering van de bussen) langs de kade komt. Een voordeel van deze variant is wel dat er nog iets van de inpassing te maken valt. Er is meer ruimte voor een groen. Voor de kadebewoners is het voordeel van deze variant ten opzichte van bundeling dat het verkeer zo ver mogelijk van de gevels komt te liggen. Deze variant geeft in de Oosterparkwijk wel weer problemen, met name voor de Thomas a Thuessinklaan, waar vele parkeerplaatsen verdwijnen en misschien ook voortuinen onteigend moeten worden.

Standpunt kadebewoners

Kadebewoners hebben zich verenigd, zij hebben bij het college en de raad hebben geageerd tegen de plannen en hun grote zorg hebben uitgesproken, met name over de variant bundeling. We hebben als buurtoverleg goed contact met de kadebewoners. We hebben hen ook aangemoedigd zich te organiseren, goed geïnformeerd te blijven en van zich te laten horen. Het is van groot belang dat de gemeente zich realiseert dat de kade inmiddels een omgeving is voor gezinswoningen, dat de gemeente deze keuze nog maar zeer onlangs heeft gemaakt en dat het haar verantwoordelijkheid is plannen op elkaar of te stemmen en zorgvuldig met de woonomgeving om te gaan. Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden tussen raadsleden en bewoners.

Geen gelopen koers

Uit het voorgaande blijkt dat het wat de ontsluitingsweg betreft nog geen gelopen koers is. Er is wel een principebesluit, maar als uit de studie blijkt dat het rendement niet opweegt tegen de middelen, gaat de ontsluitingsweg niet door. Ook heeft de wethouder aangegeven dat het de bedoeling is dat de Oosterhamrikkade er als leefomgeving ondanks de weg (per saldo) op vooruit gaat. We vinden dit een belangrijke uitspraak, waar we de wethouder aan zullen houden. De wil van de gemeente om op één of andere manier verlichting inde verkeersstromen te bewerkstelligen is echter groot. Daarbij komt dat het UMCG veel druk lijkt uit te oefenen op de politiek om desnoods een oplossing te forceren. Als bewonersorganisaties is het lastig om tegen deze druk partij te bieden.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat de buurt zich niet onverschillig betuigt. Dat hoeft (nog) niet met spandoeken of megafoons

Tijdens de informatieavond wordt u de mogelijkheid geboden uw mening geven. U kunt hier gebruik van maken door op een formulier (bijvoorbeeld) aan te geven wat u van de variantenstudie vindt en welke verkeersoplossing u wel of niet acceptabel vindt.

De gemeente heeft te kennen gegeven dat het draagvlak van omwonenden voor een variant meeweegt voor de uiteindelijke keuze die het college maakt. De bijeenkomst van aanstaande donderdag is dus één van de weinige reële mogelijkheden waarop u invloed kunt doen gelden.

Het is daarom voor onze buurt belangrijk dat u – als het even kan – de informatiemiddag/ avond bezoekt en zo mogelijk ook uw mening geeft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.