Het Oosterhamriktracé, de stand van zaken

on

Protest

Afgelopen dinsdag hebben veel bewoners uit onze buurt en uit de Oosterparkwijk zich verzameld op de Oliemuldersweg. Zij lieten een stevig geluid horen tegen de plannen van het college om een drukke ontsluitingsweg te maken door het Oosterhamriktracé. Het protest is in gang gezet door het platform Racetracé, Nee! Ook voorafgaand aan de raadscommissievergadering lieten buurtbewoners hun stem luid horen. Er was een krachtige inspraak door verschillende bewoners en organisaties en voor de ramen van vele woningen hangen protestposters. Ook was er heel veel media-aandacht. Zo waren er bijdragen op RTV-Noord en OogTV. In het Dagblad van het Noorden werd de rol van het UMCG in dit project aan de kaak gesteld. Er verscheen een kritische bijdrage van verslaggever Frits Poelman over de achterhaalde denkrichting die aan de plannen voor de ontsluitingsweg ten grondslag ligt.

In de raad groeit de twijfel over het nut en de noodzaak van de verkeersmaatregel. De vraag is nu wat de stand van zaken is. Duidelijk is dat geen van de partijen bij voorbaat overtuigd is van het nut van een ontsluitingsweg. Het variantenonderzoek geeft namelijk een teleurstellend beeld van de verkeersresultaten, maar schetst ook hoe schadelijk de maatregelen zijn voor de leefomgeving. In de Gemeenteraad gaat het nu om de vraag of het zin heeft de variant ‘splitsing’ (auto’s langs de Oosterhamrikkade en bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan) verder te onderzoeken. Hierover wordt op 27 juni a.s. een besluit genomen.

Nader onderzoek

Als de raad instemt met nader onderzoek van de variant splitsing is hiermee 2,5 miljoen euro gemoeid. Het onderzoek gaat onder andere over de inpassing van de weg in de leefomgeving. Mogelijkheden om de nadelen van de weg zoveel mogelijk te beperken worden bekeken. Gedacht wordt aan luchtvervuiling, geluidshinder en verkeersonveiligheid, maar ook aan verlies van parkeercapaciteit en de ongewenste scheiding van de oude stadswijken Oosterparkwijk van de Korrewegwijk. Ook de verkeersafwikkeling staat in het onderzoek centraal. Zo is nog onduidelijk hoe de doorstroom van verkeer gaat werken op het kruispunt bij de Kapteijnbrug waar de verschillende grote verkeerswegen samenkomen. Ook moet duidelijk worden wat het effect is van een ontsluitingsweg op het verkeer in de omliggende  straten. In eventueel nader onderzoek spelen aanwonenden en bewonersorganisaties opnieuw een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de Korreweg als fietsstraat zal nader worden onderzocht. Een definitief besluit over het wel of niet realiseren van de ontsluitingsweg volgt dan twee jaar later.

Hoe de Raad er in staat

Uit de laatste Raadscommissievergadering blijkt dat de politiek verdeeld is over de plannen. SP, Christenunie, Stad en Ommeland en Partij voor de Dieren zijn uitgesproken tegen de plannen. 100% Groningen lijkt zich hierbij aan te sluiten. Van de andere partijen zijn VVD en CDA zonder meer voor nader onderzoek van de splitsingsvariant. Student en Stad betuigt zich neutraal (als er maar een betere fietsverbinding komt). Partij van de Arbeid is voor verder onderzoek, maar is kritisch, vooral ook op de ontwikkeling van de Korreweg als fietsstraat, waar zij grote problemen voorziet. Interessant is dat Groen Links en D66 aan het schuiven zijn. Zij lijken in te zien dat voortborduren op de ontsluitingsweg als enige oplossing geen goed idee is. Groen links wil onderzoek naar een uitgebreid verkeerscirculatiesysteem in de stad. Het lijkt erop dat Groen Links wel wil instemmen met uitwerking van de splitsingsvariant, maar dat daaraan de voorwaarde wordt gekoppeld dat ook onderzoek wordt gedaan naar een groot circulatieplan. Ook D66 lijkt nadere voorwaarden te willen stellen.

Hoe het College er in staat

De wethouder (en dus ook het college) wil door met onderzoek naar de splitsingsvariant. Hij geeft aan dat pas na verder onderzoek een definitief besluit genomen wordt en dat als voordelen niet opwegen tegen nadelen de plannen niet doorgaan. Probleem met deze wethouder is dat hij ook steeds roept dat niks doen geen optie is. We vrezen dat het college als eigenlijke doel heeft de ontsluitingsweg ter realiseren en dat het daarom zijn best blijft doen om alternatieven af te wijzen. Het rond krijgen van de financiering lijkt voor het college de enige echte barrière. Er is namelijk nog geen geld. De financiering moet vooral van het Rijk en de Provincie komen. Het is zeer de vraag of Rijk en Provincie in een achterhaald plan als dit geld willen steken. Bewezen is dat een nieuwe wegen   meestal nieuw autoverkeer aantrekt. De meerwaarde van nieuwe wegen blijkt vaak achteraf teleurstellend. Opstoppingen op de ring verplaatsen zich naar de stad, met alle negatieve gevolgen van dien. Nieuwe inzichten wijzen steeds meer naar andere, modernere oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Dit biedt dus hoop.

Hoe wij er in staan

Als buurtoverleg zijn wij tegen de plannen voor een ontsluitingsweg. Hoewel we opgelucht zijn dat het college niet kiest voor uitwerking van de variant bundeling, blijft een drukke ontsluitingsweg langs onze buurt schadelijk voor de leefbaarheid. De variant splitsing biedt ruimte voor de nodige opknapbeurt van de kade, maar dit biedt onvoldoende compensatie voor de hinder die de weg geeft. De ruimte om de nadelen van de ontsluitingsweg te beperken is zeer beperkt. Er is echt geen nader onderzoek voor nodig om dit te kunnen constateren. We blijven het protest van de actiegroep Racetracé, Nee! tegen deze plannen daarom ook steunen.

Dit neemt niet weg dat het aan de Gemeenteraad is een besluit te nemen en dat we het erg belangrijk vinden dat we bij de eventuele plannen betrokken blijven. Ook hechten we er belang aan dat aanwonenden en andere buurtbewoners hun stem hierin kunnen laten horen.

We blijven zoveel mogelijk samenwerken met de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal. Samen staan we immers sterker. Dat betekent dat we ons zoveel mogelijk richten op wat goed is voor de gemeenschappelijke leefomgeving.

Tot slot merken wij op dat ook als de verbindingsweg er niet komt, wij het belangrijk vinden dat de Oosterhamrikkade een opknapbeurt krijgt en dat wij ons daarvoor met de bewoners graag sterk maken.

Geen stemadvies

Anders dan OogTV onlangs suggereerde geven wij bewoners geen stemadvies voor de verkiezingen in november. Dat past niet bij een onafhankelijk buurtoverleg. Degene die in november zijn stem wil laten afhangen van de verkeersplannen kan heel goed zelf een afweging maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.