Gemeenteraad neemt besluit over autoverbinding door de Oosterhamrikzone

on

Besluit

Gisteren heeft de gemeenteraad het principebesluit om door de Oosterhamrikzone een autoverbinding van de ring naar de binnenstad te maken aangenomen. De coalitiepartijen, het CDA en Student en Stad stemden voor. De SP, Christenunie, Stadspartij, 100% Groningen en Partij voor de Dieren stemden tegen. Een amendement van de oppositie om in het vervolgtraject breder onderzoek te doen naar de oplossing van bereikbaarheidsproblemen werd afgewezen.

Verder werd het voorstel om de Gerrit Krolbrug te vervangen met grote meerderheid aangenomen. De nieuwe brug zal toegankelijk blijven voor auto’s en fietsers. Een motie van Groen links om in de vervolgstudie de effecten van de afsluiting van de Korreweg voor autoverkeer te onderzoeken werd eveneens aangenomen.

Implicaties

Het besluit impliceert dat de gemeente na de zomer zal starten met het verder onderzoeken van een auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone als oplossing voor de bereikbaarheid van UMCG en binnenstad. Hiervoor zijn drie varianten in beeld. De Oosterhamrikkade noordzijde en de Vinkenstraat/ Wielewaalplein/ Thuessinklaan spelen hierbij een voorname rol. Wordt de ontsluitingsweg gerealiseerd, dan betekent dit dat er een weg ontstaat die qua verkeersdrukte vergelijkbaar is met de Bedumerweg. Een eventuele ontsluiting zal overigens vermoedelijk pas in 2022 gerealiseerd zijn. Het is niet uitgesloten dat het plan wordt afgeblazen als uit de studie zal blijken dat de ontsluitingsweg geen bevredigende oplossing biedt. De zwakke schakel hierbij is de busbaanbrug. Voor een optimale oplossing dient deze te worden vervangen. Hiervoor is echter geen budget.

Teleurstelling

We zijn teleurgesteld over dit besluit. Het is begrijpelijk dat de binnenstad en UMCG goed ontsloten dient te zijn. Een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé is naar onze mening echter een veel te zwaar middel. We hebben de indruk dat het college heeft gehandeld vanuit een kokervisie: de Korreweg moet een fietststraat worden, de Oosterhamrikzone moet het auto-ontsluitingsvraagstuk oplossen. Het hele proces is op deze uitkomst gericht geweest. Ons alternatief, gebaseerd op een fietsverbinding over de Oosterhamrikbaan, is afgewimpeld. Toezeggingen om ons alternatief gelijkwaardig te onderzoeken zijn volstrekt niet waargemaakt. We voelen ons in dit opzicht misleid.
De wethouder heeft aangegeven te balen van de mislukte communicatie tussen de buurtorganisaties en gemeente en heeft ons uitgenodigd voor een gesprek hierover na de zomer.
De noodzakelijke vervanging van de Gerrit Krolbrug voor een degelijke nieuwe brug juichen wij vanzelfsprekend toe.

Vervolgtraject

Het spreekt voor zich dat wij in het vervolgtraject zeer gespitst zullen zijn op de gevolgen van een auto-ontsluiting voor onze woonomgeving. Het betekent dat de hinder van een dergelijke ontsluiting zoveel mogelijk beperkt dient te blijven. Een auto-ontsluiting mag met name niet ten koste gaan van parkeervoorzieningen. Daarnaast dient de verkeersdruk zoveel mogelijk gespreid te worden. Deze mag vanzelfsprekend niet volledig komen te liggen op de Oosterhamrikkade. Er dient ook oog te zijn voor een leefbare inpassing, zoals eerder verbeeld door de landschapsarchitecten van bureau Lola.

4 Comments Voeg uw reactie toe

 1. Davith schreef:

  Ik vraag mij af of de mensen in de nieuwbouw aan de Oosterhamrikkade NZ (incl. de nog te bouwen stadsvilla’s tussen Hamburgerstraat en Zaagmuldersbrug) er van op de hoogte zijn dat 3 meter voor hun, op jong gezinnen georiënteerde “villa’s” mogelijk een drukke 4-baans autoweg/busbaan combinatie komt te liggen. Met de smoes dat er aan de kade een mooi stukje groen gerealiseerd wordt. Er gaat toch ook niemand genieten van een strand aan de Bedumerweg? In tegenstelling tot sommige varianten v/d plannen aan Oosterhamrikkade heeft de Bedumerweg in ieder geval nog een ventweg als buffer. En wat te denken van mensen met appartement met balkon aan de voorzijde, dat komt straks praktisch boven de weg te hangen. In ieder geval lijkt mij dat zij (toch wsl. een stuk of 100-150 nieuwe bewoners) op de hoogte gebracht moeten worden van deze ontwikkeling (de makelaar zal het wel niet gedaan hebben) om mee in opstand te komen. Zijn er plannen de zaak naar de Raad van State te brengen als de gemeente volhard in hun besluit?

  1. Hans ter Haar schreef:

   Dag Davirh,

   Je oppert een terechte zorg. We pleiten met ons buurtoverleg in het vervolgproces zonder meer voor een buffer tussen de huizen en een eventuele ontsluitingsweg. Daarnaast mag het parkeren in de wijk niet in de knel komen. De leefbaarheid in de wijk, en met name aan de kade, staat voorop. Het afgelopen jaar is er met de Bewonersvereniging Oosterparkwijk en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal veel werk verzet. We hebben vooral geprobeerd invloed uit te oefenen in de aanloop naar het besluit. Onze stem is niet onopgemerkt gebleven, we hebben de media ingeschakeld en vele raadsleden gesproken. Helaas is naar ons gevoel niet echt geluisterd en zijn toezeggingen van de wethouder niet nagekomen. De oppositiepartijen, SP en ChristenUnie zijn tegen een ontsluitingsweg en hebben aangekondigd binnenkort in actie te komen. Helaas hebben zij het niet voor het zeggen. Of de toekomstige bewoners aan de kade van de ontwikkelingen op de hoogte zijn is niet bekend. We proberen in ieder geval met de berichtgeving op onze website zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de stand van zaken.
   Binnenkort beraden we ons wat we verder nog kunnen ondernemen. Hierbij speelt natuurlijk ook een rol in hoeverre de inspanning de moeite loont.

 2. Anke schreef:

  Helemaal eens met je reactie Harry. Het klankborden dat de gemeente tegenwoordig pleegt te doen met de bewoners dient geen enkel ander doel dan te kunnen zeggen dat de bewoners in het proces zijn betrokken. Niet meer en niet minder. Als burger kijk je vervolgens wel uit om nog gesprekspartner van de gemeente te zijn. Bij voor de gemeente makkelijker kwesties kunnen burgers soms wat inbreng hebben. Maar bij wegenaanleg, het bouwen van nieuwe flats en andere grote infrastructurele projecten is kennelijk het oude top-downdenken van bestuurders de normale reflex. Dure, prestigieuze projecten, dat wil Groningen graag. En dan vervolgens zo lelijk en/of goedkoop mogelijk uitgevoerd. Volgens mij zijn er in de stad twee organisaties waar het gemeentebestuur altijd zijn oren naar laat hangen, los van welk bestuurlijke kleur: de RUG (studenten en UMCG) en de projectontwikkelaars. Die lijken de werkelijk macht in stad Groningen in handen te hebben.

 3. Harry schreef:

  Het is bijzonder jammer dat de gemeentelijke dienst en de wethouder elk initiatief en elk alternatief van de Professorenbuurt, Woningboten en Oosterpark heeft genegeerd. Het is jammer dat de gemeenteraad het voorstel van van de wethouder heeft overgenomen en geen ogen en oren heeft gehad voor de argumenten van de buurten om een nader en beter onderzoek te eisen. Het is jammer dat de gemeentelijke dienst, de wethouder en de gemeenteraad alleen maar hebben geluisterd naar buurtbewoners die zicht op professionele wijze hebben verdiept in de problematiek en zich op professionele wijze hebben gedragen naar de gemeente. Het is jammer dat nu het besluit is gevallen de excuses komen van de wethouder dat de communicatie met de betrokken buurten niet goed is verlopen.

  Alle waardering gaat wat mij betreft naar onze buurtbewoners die vele uren hebben besteed om met de gemeente en experts in gesprek te gaan om constructief mee te denken over de Oosterhamrikkade als mogelijke ontsluitingsweg.

  Er schijnt nog een kleine kans te zijn dat een ontsluitingsweg niet wordt gerealiseerd, maar daarin speelt de stem van de bewoners geen rol meer. Tenzij we met alle bewoners van de Oosterhamrikkade en omliggende buurten op hetzelfde moment ons gezicht laten zien in de Oosterhamrikkade. Hiermee kunnen we in onze stem krachtig laten horen. Is het een idee om alle bewoners uit te nodigen en gedurende een bepaald tijdsbestek de busbaan als boulevard te bewandelen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.