De laatste stand van zaken rondom de Korreweg en het Oosterhamriktracé

on

Ontwikkelingen ontsluitingsweg Oosterhamrikzone en Korreweg fietsstraat

De stand van zaken, 14 april 2014

Verkenning

Afgelopen zomer heeft de gemeente besloten dat wenselijk is dat er een nieuwe verkeersontsluitingsweg komt van de ring naar het UMCG, door het Oosterhamriktracé. De gemeente is inmiddels bezig met een verkenning van drie mogelijke varianten. Daarnaast zijn er plannen de Korreweg autoluw te maken (een straat waar de fietser meer ruimte krijgt en de auto te gast is). Deze plannen hangen sterk met elkaar samen. Als buurtoverleg zijn we samen met de bewonersorganisatie Oosterparkwijk, de woonschepen Oosterhamrikkanaal, het WOK en de bewonersorganisatie Binnenstad Oost nauw bij deze verkenning betrokken.

Betrokkenheid bewonersorganisaties

Op gezette tijden zijn er bijeenkomsten waarbij we van vorderingen op de hoogte worden gesteld en waarin wij als bewonersorganisaties ook een eigen inbreng hebben. Op ons verzoek is er een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. Dat is Emme Groot, voormalig burgermeester van Appingedam en Delfzijl. Hij heeft – kort gezegd – als taak de communicatie tussen bewonersorganisaties en gemeente in goede banen te leiden. Zijn tussenkomst is belangrijk voor het wederzijds vertrouwen. We hopen dat hij er mede op toe ziet dat onze betrokkenheid niet slechts een formaliteit is (zoals we helaas in het verleden meer dan eens hebben ervaren).

Korreweg

De realisatie van de Korreweg als fietsstraat kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen in het Oosterhamriktracé. Het autoluw maken van de Korreweg betekent dat de verkeersdruk op het Oosterhamriktracé groter wordt. Het is daarom nog niet zeker dat de fietsstraat er komt. Dit hangt mede af van de uitkomst van de planstudie die op dit moment gemaakt wordt.

Mocht de fietsstraat er komen, dan vinden wij het van belang dat buurtbewoners die aan de (kant van de) Korreweg wonen met de auto hun woning kunnen blijven bereiken. Het lijkt erop dat dit voorlopig gewaarborgd blijft. Inmiddels is namelijk besloten dat de Gerrit Krolbrug wordt vervangen en dat de nieuwe brug voor zowel auto’s als fietsen kunnen toegankelijk blijft. De brug zal iets hoger worden, zodat deze ook minder vaak open hoeft (een deel van de scheepvaart kan er onderdoor). De vervanging is nodig omdat de bestaande brug versleten is.

Oosterhamriktracé

De ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé baart zorgen omdat deze een grote impact zal hebben op de woonomgeving. De voor onze buurt ongunstigste variant die verkend wordt is de zogenaamde ‘bundeling’. Al het verkeer dat van de ring komt zal dan in vier banen langs onze zijde van de Oosterhamrikkade worden gestuwd (twee banen voor bussen en nooddiensten en twee voor het overige verkeer). We vinden deze variant om allerlei redenen op voorhand niet acceptabel. De belangrijkste is dat er afgelopen jaren aan de kade vele gezinswoningen ontwikkeld zijn. Het valt niet uit te leggen hoe een brede ontsluitingsweg zich tot de nieuwe woonomgeving verhoudt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afstemming van haar eigen beleid.

In de twee overige varianten speelt ook de Vinkenstraat een voorname rol. In één van deze varianten worden de bussen door de Vinkenstraat geleid en komt het overige verkeer langs de kade. In de andere variant blijven de bussen langs de kade rijden, maar zal het overige verkeer in één richting door de Vinkenstraat geleid worden en komt het verkeer in de andere rijrichting langs de kade, naast de bussen.

Andere mogelijkheden zijn officieel niet uitgesloten, maar de gemeente heeft zich hiervoor helaas niet serieus ontvankelijk betoond.

Busbaanbrug

Spil in het geheel van de plannen is de busbaanbrug. Voor een goede verbindingsweg zou deze eigenlijk vervangen moeten worden. De brug is oorspronkelijk alleen gemaakt om de huidige busverbinding mogelijk te maken. De gemeente onderzoekt of de bestaande baan niet ook opengesteld kan worden voor al het verkeer. De laatste geluiden zijn dat de gemeente verwachtingsvol is over de mogelijkheden, maar dat een nieuwe brug in alle opzichten beter zal zijn. Het is niet uitgesloten dat de gemeente een tussenoplossing zal voorstellen, waarbij in eerste instantie al het verkeer over de busbaanbrug geleid zal worden.

We zijn op voorhand sceptisch over deze ontwikkeling. Zo vragen we ons af in hoeverre er op deze brug grote knelpunten zullen ontstaan. Vanzelfsprekend is dit in onderwerp van de verkenning en wachten we de resultaten van de verkenning af.

Overigens onderzoekt de gemeente ook in hoeverre er fietsers over de brug geleid kunnen worden.

Waarborgen

Van het grootste belang zijn we de waarborgen waarmee naar onze mening zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden. We hebben voorafgaand aan het proces een lijst met randvoorwaarden doorgegeven ten aanzien van een ontsluitingsweg. Belangrijke elementen zijn:

 • Dat een ontsluitingsweg zo ver mogelijk van de woonhuizen komt te liggen;
 • Dat de realisatie van een ontsluitingsweg niet ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen in onze buurt (waaraan in onze beleving toch al een tekort is);
 • Dat er bij de realisatie van de ontsluitingsweg niet bezuinigd wordt op de inpassing die het woongenot ten goede komt. Een dergelijke (voornamelijk groene) inpassing is vorig jaar verbeeld door het bureau Lola. We vinden dat deze verbeelding zo veel mogelijk gerealiseerd moet worden;
 • Geluidshinder moet zoveel mogelijk beperkt worden;
 • Sluipverkeer moet worden tegengegaan.

Bij iedere bijeenkomst hameren we op deze waarborgen en willen we zoveel mogelijk zien hoe de gemeente deze gestalte geeft of gaat geven. De gemeente heeft toegezegd zoveel mogelijk met onze wensen rekening te houden.

Harde knip

De Christenunie en de SP hebben een alternatief verkeersplan ontwikkeld, waarbij een nieuwe auto-ontsluiting niet nodig is. Het gaat hier om een circulatieplan, waarbij gebruik gemaakt wordt van de huidige infrastructuur. We vinden het belangrijk dat dit alternatieve plan serieus wordt onderzocht. Mocht uit de variantenstudie van de gemeente blijken dat een nieuwe ontsluitingsweg op teveel problemen stuit, dan kan het alternatieve plan wellicht een rol van betekenis gaat spelen. De gemeente geeft medewerking aan de doorrekening van dit plan. Het plan is helaas in de ogen van het college geen gelijkwaardig alternatief. De focus van het college en de meerderheid van de gemeenteraad ligt – mede op aandringen van het UMCG – duidelijk op een nieuwe ontsluiting.

Tijdspad

Het streven ban de gemeente was aanvankelijk voor de zomer met een rapport te komen waaruit een voorkeursvariant blijkt. Dit lijkt vanwege de complexiteit van het project niet gehaald te worden. Gelukkig ziet het college het belang in van een gedegen onderzoek. Het tempo wordt daarom aangepast aan hetgeen hiervoor nodig is.

Betrokkenheid buurtbewoners en informatieverstrekking

We vinden het belangrijk dat met name de direct aanwonenden van het tracé, maar ook van de aanwonenden van de Korreweg als eventuele fietsstraat bij de plannen betrokken worden. Die intentie heeft de gemeente ook.

De gemeente wil dat het proces transparant verloopt en dat de lijnen tussen de projectontwikkelaars en de bewoners kort zijn. Daarom heeft de gemeente zich enkele dagen per week gevestigd aan de Oosterhamrikkade 119 (aan de overzijde van het kanaal). Belangstellenden kunnen daar op gezette tijden binnenlopen. De bedoeling is dat er een website gecreëerd wordt waarop de nodige informatie beschikbaar is over de vorderingen van het proces. Ook de gespreksverslagen van de bijeenkomsten tussen bewonersorganisaties en de gemeente zijn daar te vinden.

Draagvlak

Het draagvlak van buurbewoners (met name de direct aanwonenden) is mede van belang voor de afweging die gemaakt wordt bij het kiezen van een variant. Het is daarom van groot belang dat buurtbewoners goed geïnformeerd zijn en op de momenten dat het nodig is van zich laten horen.

3 Comments Voeg uw reactie toe

 1. Harry schreef:

  Ik sluit mij aan bij de woorden van Arno en Joost en hoop dat de gemeente (voor het eerst) de belangen van de eigen inwoners ook serieus gaat meenemen.

 2. Arno de Vries schreef:

  Wat een mooi helder verhaal! Draagvlak is niet scherp gedefinieerd, wat betekent dat? En waar kunnen we als bewoners aan bijdragen? Volgens mij ligt er veel op jullie bordje….

 3. Joost schreef:

  Helder verhaal Michiel.
  Goed formuleerde waarborgen.
  Ik hoop dat het Gemeentebestuur ook naar jullie gaat luisteren en niet alleen naar zichzelf en vooringenomen ambtenaren …
  Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.