De Gerrit Krolbrug en het Oosterhamriktracé: wie bepaalt de richting?

on

Een aantal jaren geleden werden we samen met tal van andere bewonersorganisaties uitgenodigd voor een gemeentelijke informatieavond over de Gerrit Krolbrug. De Gerrit Krolbrug, aan het eind van de Korreweg, ontsluit het verkeer van en naar het noorden van de stad. Met name veel fietsverkeer passeert de brug.
Omdat de brug smal is en de verkeerssituatie onduidelijk, ontstaat er in de spits vaak een onaangenaam gedrang. De Gerrit Krolbrug is hoognodig aan vervanging toe. Dat biedt meteen een kans het verkeersprobleem aan te pakken. De gemeente wil zelfs van de Korreweg een fietsstraat te maken, waar auto’s zo veel mogelijk worden uitgebannen.

Lelijke verrassing

De bijeenkomst bracht ons destijds een lelijke verrassing, namelijk het plan om door de Oosterhamrikzone een auto-ontsluitingsweg van ring naar het UMCG te maken, om de bereikbaarheid van het ziekenhuis te verbeteren en de autoluwe Korreweg te realiseren. Dat een ontsluitingsweg nodig is zou blijken uit een bereikbaarheidsstudie van Goudappel Coffeng, waarvan naast de gemeente ook het UMCG de opdrachtgever was.

De drukke ontsluitingsweg is schadelijk voor de woonomgeving in de Oosterhamrikzone, waar de gemeente juist heeft ingezet op intensief wonen en waar inmiddels ook gezinswoningen gerealiseerd zijn. De gemeente kent de gevoeligheid van dit onderwerp en het getuigt dan ook niet van transparant bestuur om dit als een ‘terzijde’ te presenteren.

Alternatief vanuit bewoners

Er kwamen gesprekken op gang tussen de direct betrokken bewonersorganisaties en de gemeente. Met de woonschepen Oosterhamrikkanaal en de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk droegen we een alternatief aan: een fietsverbinding langs het Oosterhamrikkanaal van Kardinge naar het UMCG. Bij Kardinge ligt immers een P&R-terrein voor forenzen. Het uitstekende openbaar vervoer op de busbaan kan geïntensiveerd worden en fietsers kunnen veilig langs het Oosterhamrikkanaal op een afzonderlijk fietspad van en naar het noorden naar de stad. Een ‘groen’ plan, waar zowel auto- en fietsverkeer als bewoners baat bij hebben.

De wethouders hadden er wel oren naar en wilden dat ons plan als gelijkwaardige variant in het onderzoek werd betrokken. Helaas werd het plan al snel door de gemeente opzij geschoven, omdat volgens een controle van de bereikbaarheidsstudie door onderzoeksbureau Arane ons alternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt voor de doorstroming van autoverkeer in de stad.

Principebesluit en nieuwe teleurstelling

De gemeente nam vervolgens een principebesluit voor nadere studie naar een auto-ontsluiting door het Oosterhamriktracé, in combinatie met de Korreweg als fietsstraat. Drie varianten van een ontsluitingsweg zouden worden onderzocht, onder de voorwaarde dat bij de inpassing van de ontsluitingsweg de leefomgeving er niet op achteruit mocht gaan.
Al na één werksessie van verkeersdeskundigen en bewoners, werd duidelijk dat geen van de varianten te realiseren was zonder flinke schade aan de woonomgeving. Kwalijk is dat de gemeente met mooie plaatjes een beeld schetste dat de ontsluitingsweg voor de woonomgeving juist ook kansen zou bieden. Zij had moeten weten dat dit beeld helemaal niet waar te maken was. Met het principebesluit is het plan in een trechter gekomen waarin een weg terug moeilijk is en problemen voor de woonomgeving vooruit geschoven zijn.

Uitkomst variantenonderzoek, protest, raadsbesluit en twijfel in de politiek

De ironie wil dat uit het variantenonderzoek blijkt dat het effect van de ontsluitingsweg tegenvalt. De Petrus Campersingel wordt bijvoorbeeld nauwelijks ontlast. Er komt in de spits vooral een nieuwe (verstopte) verkeersweg bij. Van verbetering die de bereikbaarheidsstudie beloofde, komt in elk geval vrij weinig terecht. De studie maakt vooral de schade van de woonomgeving zichtbaar (geluid, uitstoot van gassen, verkeersveiligheid, harde scheiding van stadswijken en verlies van parkeermogelijkheden) en de hoge kosten die met de realisatie zijn gemoeid.

Uit onze woonomgeving en uit de Oosterparkwijk klonk luid protest tegen de plannen. Voor de zomer van 2018 koos de Raad er desalniettemin voor één van de varianten nader uit te werken (auto’s langs het Oosterhamrikkanaal en bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan). Aan het besluit zijn wel voorwaarden verbonden. Geen van de partijen is op voorhand enthousiast over de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden verschillende moties aangenomen. Eén van de moties is dat er onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden van een stadsbreed verkeerscirculatieplan. Een andere motie behelst onderzoek naar alternatieven. Een definitief besluit volgt pas als alle onderzoeken zijn afgerond. De onderzoeken bieden een reële kans dat de gemeente toch voor andere oplossingen kiest dan voor de aanleg van een ontsluitingsweg.

In de aanloop naar de verkiezingen in november werd over de ontsluitingsweg gedebatteerd aan de Oosterhamrikkade 119. Van de elf partijen gaven zeven partijen aan het eens te zijn met de stelling dat de ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé een achterhaalde oplossing is. Slechts drie partijen zien er nog duidelijk wel brood in (PvdA, CDA en VVD). D66 twijfelt. Inmiddels zijn de verkiezingen achter de rug en buigen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zich over de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

Nieuwe verrassing: geld voor bruggen

De gemeente voelt wellicht aankomen dat de realisatie van haar plannen nog verre van zeker is. Er  volgt een nieuwe verrassing. Het demissionaire college komt vlak na de verkiezingen middels een brief aan de Raad met de mededeling dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor drie bruggen. Nieuw is dat hierbij ook de busbaanbrug betrokken is, een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een auto-ontsluitingsweg. Het geld is bij lange na niet genoeg om de plannen te realiseren. Daarom geeft het college aan van de Gerrit Krolbrug een kleinere erfontsluitingsbrug te willen maken. Dan blijft er meer geld over voor een nieuwe brug voor een ontsluitingsweg ter hoogte van de Vinkenstraat.

Demissionair college geeft gas op omstreden plan

Probleem is dat een nieuwe Gerrit Krolbrug als erfontsluiting ook inhoudt dat er voor autoverkeer een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé moet komen. Hierover zou echter pas een besluit genomen worden als ook de studie naar alternatieven en een verkeerscirculatieplan zouden zijn afgerond. We vinden het vreemd dat de gemeente dit in haar brief aan de Raad niet meteen ook kenbaar maakt. De Gerrit Krolbrug is evenals de busbaanbrug een cruciale schakel in het bereikbaarheidsvraagstuk. Het demissionaire college lijkt nu een voorschot te willen nemen op toekomstige besluitvorming door alsnog een ontsluitingsweg af te dwingen.

De gemeente organiseerde voor vele betrokken organisaties een nieuwe klankbordgroep, waarin de gemeente weer een konijn uit de hoed haalt. Een nieuwe Gerrit Krolbrug als wijkontsluitingsbrug zou voor fietsers niet veilig genoeg zijn. Mede daarom heeft de gemeente gekozen voort te borduren voor een autoluwe brug. Het ontwerp van de brug als wijkontsluiting was echter al lange tijd bekend en er is uitgebreid over gepraat met politici en bewoners. Dat de brug niet veilig zou zijn, was nooit een serieus punt van orde. Maar nu ineens dus wel!
In dit licht roepen ook de geluiden dat de Paddepoelsterbrug mogelijk niet vervangen wordt bedenkingen op. Worden de bruggen niet eigenlijk domweg geslachtofferd voor de heilige koe van het oude college: een nieuwe auto-ontsluitingsbrug? Het heeft er alle schijn van.

Transparantie en zorgvuldigheid

De ontsluitingsweg ligt gevoelig en alle betrokkenen zouden over het verkeersvraagstuk eerlijkheid en transparantie mogen verwachten. De wethouders hebben altijd kenbaar gemaakt dat het proces zorgvuldig doorlopen moet worden en dat heldere communicatie met betrokkenen hierbij van groot belang is.
Vervelend is vooral dat verschillende partijen vanwege coalitieonderhandelingen momenteel iets anders aan hun hoofd hebben en zich hierover daarom niet kunnen uitlaten.

Nog voor de kerst hebben we de wethouder gevraagd voorlopig te stoppen met de  plannen, tot er een nieuw college is dat het ambtelijk apparaat opnieuw aanstuurt. Vandaag ( 4 februari j.l.) kregen we bericht van de directeur Stadsontwikkeling die namens het college verklaart onverstoord door te gaan met de plannen op de wijze als hierboven geschetst. We vragen ons af wie het bij de gemeente voor het zeggen heeft in een periode waarin het collegebestuur demissionair is.

De brief van het college als antwoord op onze brief van 17 december:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.